Application for participation in the IdeaLab ‘Managing threats’ workshop


The terms and conditions

I hereby declare that I consent to the processing of my personal data and I am aware that:

 1. the National Science Centre (the NCN) with its registered office in Krakow at ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków is the controller of your personal data;
 2. the NCN’s designated Data Protection Officer can be contacted via electronic mail at iod@ncn.gov.pl, by phone at +48 12 341 9113 or directly at the registered office of the data controller;
 3. the NCN shall process your personal data pursuant to Article 6 (1) (a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 2016, No 119, p.1);
 4. your personal data shall be processed for the purpose of:
  • evaluating the Participant’s application form and participant selection,
  • organising and delivering the IdeaLab workshop if you are selected by the Panel of Experts to participate in the workshop, and
  • evluating the NCN’s own tasks, reporting, disseminating information on the NCN’s calls for proposals and their results throughout the scientific community, implementing other activities regulated by generally applicable laws and for archiving purposes;
 5. your personal data shall be processed from the moment it has been collected for as long as it is necessary to achieve the purposes indicated in point 4. and to pursue related claims, for the period required by generally applicable laws and for the period of storage as defined by the NCN’s records management procedures and the Uniform File Classification System;
 6. provision of your personal data is voluntary, however without its disclosure one cannot participate in the IdeaLab workshop;
 7. you may withdraw your consent to process personal data at any time, in which case you will be removed from the list of workshop participants. Your withdrawal of the consent is without prejudice to the lawfulness of processing of personal data pursuant to the consent prior to such withdrawal;
 8. the recipients of your personal data may only be entities authorised to collect personal data pursuant to generally applicable laws, NCN emploees and other persons taking part in the IdeaLab workshop;
 9. your personal data may be transferred for processing to third parties commissioned to provide services. Such third parties process data pursuant to personal data transfer contracts and are also bound to keep the data being processed confidential;
 10. you have the right to access, correct, transfer and remove your personal data as well as restrict the processing of your personal data and object against your personal data being processed;
 11. you have the right to lodge a complaint with the President of the Office of Personal Data Protection if the General Data Protection Regulation is violated.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i jestem świadomy, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki (dalej: Centrum) z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • dokonania oceny zgłoszenia uczestnika,
  • organizacji i przeprowadzenia warsztatu IdeaLab w przypadku rekomendacji Zespołu Ekspertów do uczestnictwa w tym warsztacie,
  • przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach i ich rezultatach, realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych.
 5. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 5, dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w warsztatach IdeaLab.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie wycofaniem Pani/Pana z listy uczestników warsztatów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne osoby będące uczestnikami w warsztatów IdeaLab.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych danych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Personal data processing
Cookie policy

NATIONAL SCIENCE CENTRE
ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, Poland